10 روش افزایش شجاعت اجتماعی ۱) نه گفتن را بیاموزید 2) تقاضای خود را صریح و مودبانه مطرح سازید 3) از تماس چشمی استفاد نمائید 4) از زبان بدن قاطعانه استفاده کنید 5) مخالفت توام با آرامش را تمرین کنید 6) به جای موضع گیری و واکنشی عمل کردن ، جواب بدهید 7) عقیده و نظر خود را ابراز کنید حتی اگر مغایربا نظر دیگران باشد 8) سخنرانی در جمع را تمرین کنید 9) در جملات خود از فاعل « من » استفاده نمائید 10) در صورت نیاز از دیگران درخواست کمک کنید

/ 1 نظر / 10 بازدید